Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng nhiệm vụ
1.1. Chức năng
Là đơn vị tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và truyền thông; hoạt động tư vấn du học đáp ứng nhu cầu xã hội; tư vấn và tổ chức cho sinh viên tham gia thực tập sinh nước ngoài; các hoạt động khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.
1.2. Nhiệm vụ
1.2.1. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
- Tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Giúp Hiệu trưởng Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, nghiên cứu, ứng dụng học khoa học của nhà trường; là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Theo dõi, giám sát, Tổng hợp tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trong toàn trường, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng.
- Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh; Xây dựng, kết nối, mở rộng mạng lưới hoạt động khoa học, công nghệ với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước để tiếp nhận các dự án, đấu thầu các chương trình và đề tài nghiên cứu, dự án khoa học, báo cáo Ban giám hiệu và tổ chức cho các đơn vị trong nhà trường đăng kí thực hiện.
- Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng quyết định ban hành những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ.
- Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Đề xuất, tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
- Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định, giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu xã hội theo luật định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục.
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Bộ môn tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
- Thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định.
1.2.2. Đối ngoại, truyền thông, tư vấn du học và khởi nghiệp
- Chủ trì tổ chức và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại và truyền thông.
- Giúp hiệu trưởng lập kế hoạch trong lĩnh vực hợp tác đối ngoại và truyền thông; ban hành các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung công tác theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định.
- Điều phối hoạt động hợp tác quốc tế; là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác; liên hệ với các cơ quan hữu quan trong nước về công tác đối ngoại để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường theo đúng qui định của nhà nước.
- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và đơn vị chức năng hỗ trợ, tư vấn và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế.
- Tổ chức sự kiện Quốc tế, hoạt động giao lưu quốc tế thuộc các chương trình, dự án, mạng lưới theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường xây dựng và triển khai các dự án, đề tài quốc tế, tham gia công tác quản lý, điều hành dự án, đề tài quốc tế theo sự chỉ đạo của lãnh đạo của Hiệu trưởng.
- Mở rộng, phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước; tham gia các tổ chức giáo dục đại học, hiệp hội trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học; tham gia vào các hoạt động được của cáctổ chức mà Trường là thành viên.
- Thông qua việc khai thác các mối quan hệ nhằm tranh thủ các nguồn lực về tài chính, con người, cơ sở vật chất nhằm phát triển nhà trường; tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm, du học, hợp tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho CBGV và Sinh viên nhà trường., phát triển nguồn nhân lực.
- Chịu trách nhiệm đón tiếp, hỗ trợ làm thủ tục cho khách nước ngoài đến làm việc tại trường theo qui định hiện hành; chuẩn bị nội dung, tổ chức các buổi làm việc của Trường với các đoàn khách, cá nhân nước ngoài; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác quốc tế.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác lễ tân đón các đoàn khách không chính thức; lưu trữ thông tin, tài liệu về nội dung các buổi đón tiếp, họp với đối tác trong nước và quốc tế.
- Xác nhận bản sao và dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài dịch ra Tiếng Việt để sử dụng trong công tác đối ngoại của trường; Xác nhận bản sao và dịch các giấy tờ, tài liệu do tổ chức quốc tế/tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam ban hành.
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh của nhà trường thông qua các sản phẩm mang thương hiệu trường; chủ trì thực hiện các nghiên cứu nhằm định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường; Đề xuất và thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường với xã hội;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng nội dung, thiết kế và in các ấn phẩm giới thiệu về Trường và các đơn vị trực thuộc; giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các sự kiện truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của nhà trường, Phối hợp với các tổ truyền thông của các đơn vị làm phim quảng bá cho trường, quảng bá tuyển sinh; Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, các tài liệu truyền thông. Quản lý các băng rôn, khẩu hiệu trong trường;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường; Phối hợp với các đơn vị trong Trường để hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của đơn vị; Quản lý các tài khoản của Trường trên các mạng xã hội nhằm phổ biến các thông tin chính thức của Trường đối với công chúng.
- Trực tiếp quản lý nội dung thông tin trên website Tiếng Anh và Tiếng Việt; tư vấn và kiểm soát nội dung website riêng của các đơn vị trong Trường nhằm đảm bảo tính thống nhất về thông tin và phát huy hình ảnh thương hiệu của Trường.
- Tư vấn,  hỗ trợ các thủ tục đưa sinh viên đi thực tập nước ngoài; phối hợp với các đối tác và các khoa đào tạo quản lý sinh viên đi thực tập nước ngoài.
- Hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và người học tiếp cận và khai thác các nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực, khởi nghiệp sáng tạo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây